Процедурата по годишно приключване играе съществена роля за осигуряване на гладкото и ефективно функциониране на предприятията.

Годишното счетоводно приключване – това е финализиране на отчитането на работата на
фирмата през изминалата финансова година. За период от една година бизнесът прави
равносметка на резултатите и поставя бъдещи цели за управление на икономическата си
дейност. Установява се и разминаването между предвидените и реални резултати. Стандартно
годишното счетоводно приключване представлява изготвяне на финансов отчет към края на
годината и оформяна на счетоводен баланс за същия период. С други думи – обобщение на
финансовия резултат от дейността на предприятието. Обикновено отчетът включва –
счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, за собствения
капитал, справка за ценните книжа, справка за дълготрайните активи, справка за финансовите
резултати, справка за приходите и разходите от лихви, справка за отсрочените данъчни активи,
справка за участия в капиталите на други предприятия, справка за вземанията, задълженията и
провизиите. Ако бъдат разкрити разминавания, те могат да бъдат използване за промяна в
стратегията за следващия бизнес-период.
Препоръчваме Ви да се насочите към добри професионалисти, защото годишното счетоводно
приключване е отговорна и огромна по обем работа. Ние предлагаме съдействие за годишното
счетоводно приключване на фирми за град Бургас. Извършваме задълбочена подготовка на
работата на фирмата с цел коректно и навременно годишно приключване. Събираме цялата
нужна информация, включително оправдателни документи като фактури, товарителници,
договори, банкови извлечения и др. Нашият съвет е да започнете процесът поне един месец
предварително, за да има време за всички необходими операции и регистрации.
Документите за подаване на финансов отчет и годишен доклад за дейността са многобройни и
затова препоръчваме да се доверите на работата на професионалистите. Изпращането на
финансовия отчет и останалите документи не може да бъде осъществено по пощата. По
електронен път могат да публикуват годишни отчети и съставителите (счетоводителят, изготвил
и подписал годишният отчет), както и адвокати, като за целта те трябва да са изрично
упълномощени и да притежават електронен подпис.
ИЗГОТВЯНА НА ГДД
След годишния финансов отчет идва ред на подаване на годишната данъчна декларация по
ЗКПО. Изготвянето ГДД обобщава всички операции за годината на клиента и неговото
състояние, направено през нея. Ние ще Ви помогнем с данъчните преобразувания, сделките
със свързани лица, представителните разходи, авансовите вноски и провизиите. Познаването
на бизнеса е от съществено значение за изготвянето на данъчна декларация. Ние предлагаме
задълбочен и подробен анализ, както и пълно осведомяване на клиента за всички процедури и
изчисления.
Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за юридически лица е 30-ти юни на
годината, следваща годината на подаване. ГДД трябва да бъде подадена в данъчните служби в
законово определените срокове и да съдържа коректна информация, за да бъдат избегнати

глоби за закъснение и невярно съдържание. Всички декларации на физически и юридически
лица се подават по електронен път. При наличие на констатирана грешка в ГДД – от НАП дават
шанс на всички лица – физически и юридически – да коригират своите декларации и да подадат
ГДД до 30-ти септември на същата година на подаване на декларацията.