Всичко, което трябва да знаете, ако сте решили да регистрирате фирма,
следват много логични въпроси и колебания.

В следващите редове ще внесем повече яснота за стъпките и документите, които са ви
необходими, за да легализирате вашата дейност. Разбира се – за да бъдете спокойни и сигурни,
най-добрата стратегия е да потърсите онлайн счетоводни услуги от счетоводна къща “АКТИВИ
ОДИТ КОНСУЛТ”. Важно е да знаете, че ако сте решили да направите онлайн регистрация на
фирма, таксата към Търговкия регистър ще се намали наполовина.
За малки или средни компании предприемачите обикновено избират между ООД или ЕООД.
Разликата е в броя на съдружниците. При ЕООД капиталът е собственост само на едно лице, а при
ООД вложителите са най-малко двама без да е нужно равно участие.
 На първо място трябва да изберете име на вашето търговско дружество, което да е
уникално. Според статисиката – една от най-честите причини за отказ на регистрация е че
подаденото име вече е заето от друга фирма. С помощта на счетоводна къща може да
проверите в търговския регистър дали името, което сте избрали, все още е свободно.
 Необходим е и документ за внесен капитал. За ООД той трябва да бъде най-малко 2 лв.
 Едни от документите, нужни за откриване на дружеството е описанието на предмета на
дейността му. Подготовката тук е особено важна, затова препоръчваме консултация със
счетоводна къща. Може да се обърнете и към онлайн счетоводни услуги.
 Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – необходимо е да
бъде нотариално заверен и подписан от управителя.
 Учредителен акт
 Учредителен протокол – описани са взетите решения на учредителното събрание и
дневния ред на събранието.
 Управител – документ, който съдържа решението за назначаване на управителя. При ЕООД
управителят обикновено е и собственик на фирмата, а при ООД управител обикновено
може да бъде и някой от съдружниците.
 Заявление по образец А4. Особено внимание трябва да обърнете тук! Можете да го
изтеглите от сайта на Търговския регистър. Към този документ трябва да приложите и
всичи останали.

– Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността
на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
– Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се само когато
заявителят не представя документите лично в ТР.
– Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се
от управителя.
– Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на
закона за управител на фирма. Подписва се.

– Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и струва 50 лв.
– Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.
Необходимите документи за ООД:
 Заявление по образец
 Бележка за внесен капитал (дава се от банката при откриване на набирателната сметка)
 Платежно нареждане за платена държавна такса
 Дружествен договор (информация за дружеството и управителя, съдружниците, начин на
управление, размер на капитала)
 Протокол от общото събрание на съдружниците
 Декларации – по чл. 13, ал. 4 и ал. 5 от Закона за Търговския регистър и по чл. 141, ал. 8 и
чл. 142 от Търговския закон
 Съгласие за приемане на управление и спесимен от подписа на управителя, заверени от
нотариус
Необходимите документи за ЕООД:
 Вместо дружествен договор, се прилага Учредителен Акт
 Вместо Протокол от Общото събрание, се прилага учредителен протокол
Ние можем да помогнем със счетоводни услуги в гр. Бургас. По-бързо и лесно счетоводните услуги
могат да се проведат и онлайн. Важно е да се знае, че онлайн регистрацията на фирма ще ви
спести много време и средства (таксите са два пъти по-ниски).
Онлайн регистрацията се извършва чрез електронен подпис и пълномощно до счетоводната къща
“АКТИВИ ОДИТ КОНСУЛТ” в Бургас или адвокат, който да подаде документите.
Успех.