:
Начало / Услуги

Odit text

Счетоводните ни услуги осигуряват всичко, от което фирмата Ви се нуждае за да работи в съответствие с данъчното и осигурителното законодателство. При сключване на договор за счетоводно обслужване ще се съобразим с конкретните нужди на фирмата Ви – като размер на документооборота, специфични особености на бизнеса Ви и други. Можете да ползвате и поотделно всяка от посочените услуги – например да поверите на нас само годишното приключване, или пък грижата относно трудовите договори и осигуровките.

Цените на счетоводните услуги започват от 30 лв. на месец и се определят индивидуално в зависимост от документооборота на фирмата Ви. В страницата с цените можете да научите за приблизителните такси, които клиентите ни заплащат на месец, в зависимост от това дали са регистрирани по ЗДДС и броя документи на месец.

Счетоводни услуги

 • Месечно завеждане на ДДС регистри
 • Текущо счетоводно обслужване
 • Индивидуален сметкоплан
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Завеждане на склад – стоки, материали
 • Амортизационен план на дълготрайни активи
 • Паричния поток – движение на средствата контрагенти и разчети с бюджета
 • Инвентаризации на активи и пасиви
 • Изготвяне на месечните справки-декларации по закона за ДДС и предаването им НАП
 • Ежедневно следене на финансовия резултат за данъчния период (ДДС за внасяне/ ДДС за възстановяване)
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларациите и подаването им в съответните институции.
 • Изчисляване на текущия финансов резултат
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на месечни и годишни отчети за Националния статистически институт
 • Данъчни и счетоводни консултации

Еднократни счетоводни услуги

 • Регистрация на фирми в Търговският регистър
 • Регистрация по ЗДДС
 • Дерегистрация по ЗДДС
 • Възстановяване на ДДС от ЕС
 • Защита при проверки и ревизии пред НАП и НОИ
 • Заявяване и получаване на документи за наличие/ липса на публични задължения
 • Публикуване на годишни финансови отчети
 • Фактуриране
 • Банкиране, вкл. откриване и закриване на сметки
 • Завеждане и съхранение на Архив
 • Предоставяне на седалище и адрес на управление
 • Регистрация в Комисия за защита на личните данни
 • Попълване на отчетни форми пред БНБ за статистиката на платежния баланс
 • Изработка на фирмен печат
 • Куриерски услуги – стават взимане на документи от офис на клиента
 • Административните услуги включват множество дейности, които отнемат време на Вас или Вашия персонал. Ние осигуряваме и Ви предоставяме тези задължения, за да имате време за бизнеса си или за други дейности, подсигуряващи Вашата компания.

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 • Администриране на служители – Назначаване, Освобождаване
 • Поддържане на досиета, вкл. длъжностни характеристики
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Изготвяне на ведомости и фишове за заплати
 • Изготвяне и банкиране на платежни нареждания за осигуровки и данък общ доход
 • Подаване на декларации за внесените осигуровки и данък общ доход
 • Обработване на болнични листове
 • Попълване на трудови книжки
 • Изготвяне на графици за ползване на отпуски
 • Съдействие при сключване на договор със Служба по трудова медицина
 • Съдействие при проверки от Инспекцията по труда
 • Всички тези дейности изискват от компаниите голяма документация и стриктно спазване на правила, процедури и срокове. Ние поемаме цялата грижа по тази дейност, за да имате време ефективно да се занимавате с Вашия бизнес.

Одит

Одит е услуга срещу заплащане от независими, обективни, знаещи и можещи професионалисти-одитори, защитаващи интересите на собствениците и оказващи съдействие на мениджърите за достигане на целите за икономично, ефикасно и ефективно използване на потенциала на фирмите. Посредством одит, одиторите могат да дадат на собствениците независимо одиторско мнение относно мястото на фирмата на пазара, оценка на мениджмънта, верността, точността и честността на информацията в счетоводния отчет от гледна точка на целесъобразност или съществуващите резерви, отклонения, заедно с производителността на управленския труд в сравнение с общата производителност, печалбите и наличните ресурси като индикатори за успешно управление.

 • Финансовия одит е задължителен при определени законови показатели и доброволен при желание от клиента. Във всички случаи неговото провеждане е свързано с повече спокойствие и сигурност за вас и вашия бизнес, като допълнителна проверка на коректността на счетоводната работа.
  • Вътрешният одит предоставя анализ на състоянието на Вашите документи и счетоводство, пропуските или добрите практики на Вашето счетоводство и мерките, които трябва да се вземат, навреме и без пропуски и грешки. Защото грешките в счетоводството струват пари.

Mитническо посредничество и представителство пред митническите власти

и всички останали съпътстващи институции, контролиращи въвеждането на стоките

 • Митнически консултации
 • Оформяне и заверка на всички видове митнически и транспортни документи
 • Изготвяне на търговски документи и сертификати
 • Манифестиране и поставяне на стоки под митнически режими – транзит, внос, митническо складиране, активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, временен внос
 • Внасяне на стоки в свободна зона или свободен склад
 • Износ, реекспортиране, пасивно усъвършенстване
 • Гарантиране и обезпечаване на митни сборове при транзит
 • Искане на разрешения за използване на опростени процедури за деклариране, удължаване на срокове, по-благоприятно тарифно третиране, преместване на стоки на друго място под митнически надзор, допускане на безмитен внос
 • Подаване на митнически декларации по електронен път
 • Подаване на молби/искания за корекция на ЕАД, анулиране на ЕАД, молби/искания за становища за митническа стойност, тарифно класиране

Онлайн счетоводни услуги

99 % от клиентите на „АКТИВИ ОДИТ КОНСУЛТ” са заети хора, ценящи всяка секунда от времето си. Няма значение откъде сте – можете с лекота да ползвате счетоводните ни услуги без да се налага да посещавате офиса ни всеки месец. Комуникацията се извършва по предпочитан от Вас начин. Използваме софтуера, с който вече сте свикнали да общувате онлайн – Viber, WhatsApp, Skype , Messenger и др. В повечето случаи е необходимо да ни изпратите единствено фактури – покупните ,продажните и придружителни документи.

В края на месеца експортирате от онлайн банкирането си месечното движение по банковата сметка, изпращате ни снимка на месечния отчет от касовия апарат и това е целият Ви ангажимент, свързан със счетоводството на фирмата. Осигуровки и данъци – всичко се плаща онлайн, с един клик. Ние изготвяме платежните нареждания, а Вашата работа е единствено да ги платите по най-удобния за Вас начин. От наша страна всеки месец подаваме нужните отчети и декларации към НАП и НОИ пак онлайн, с електронния Ви подпис. Ако е нужно да подпишете някой документ – просто Ви го изпращаме по имейл, Вие го разпечтвате и подписвате.