Пътеводител за регистрация на фирма

Пътеводител за регистрация на фирма

Всичко, което трябва да знаете, ако сте решили да регистрирате фирма,

следват много логични въпроси и колебания. В следващите редове ще внесем повече яснота за стъпките и документите, които са ви необходими, за да легализирате вашата дейност. Разбира се – за да бъдете спокойни и сигурни, най-добрата стратегия е да потърсите онлайн счетоводни услуги от счетоводна къща “АКТИВИ ОДИТ КОНСУЛТ”. Важно е да знаете, че ако сте решили да направите онлайн регистрация на фирма, таксата към Търговкия регистър ще се намали наполовина. За малки или средни компании предприемачите обикновено избират между ООД или ЕООД. Разликата е в броя на съдружниците. При ЕООД капиталът е собственост само на едно лице, а при ООД вложителите са най-малко двама без да е нужно равно участие.

 На първо място трябва да изберете име на вашето търговско дружество, което да е уникално. Според статисиката – една от най-честите причини за отказ на регистрация е че подаденото име вече е заето от друга фирма. С помощта на счетоводна къща може да проверите в търговския регистър дали името, което сте избрали, все още е свободно.  Необходим е и документ за внесен капитал. За ООД той трябва да бъде най-малко 2 лв.  Едни от документите, нужни за откриване на дружеството е описанието на предмета на дейността му. Подготовката тук е особено важна, затова препоръчваме консултация със счетоводна къща. Може да се обърнете и към онлайн счетоводни услуги.  Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – необходимо е да бъде нотариално заверен и подписан от управителя.  Учредителен акт  Учредителен протокол – описани са взетите решения на учредителното събрание и дневния ред на събранието.  Управител – документ, който съдържа решението за назначаване на управителя. При ЕООД управителят обикновено е и собственик на фирмата, а при ООД управител обикновено може да бъде и някой от съдружниците.  Заявление по образец А4. Особено внимание трябва да обърнете тук! Можете да го изтеглите от сайта на Търговския регистър. Към този документ трябва да приложите и всичи останали.

– Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя. – Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР. – Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя. – Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се.

– Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и струва 50 лв. – Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова. Необходимите документи за ООД:  Заявление по образец  Бележка за внесен капитал (дава се от банката при откриване на набирателната сметка)  Платежно нареждане за платена държавна такса  Дружествен договор (информация за дружеството и управителя, съдружниците, начин на управление, размер на капитала)  Протокол от общото събрание на съдружниците  Декларации – по чл. 13, ал. 4 и ал. 5 от Закона за Търговския регистър и по чл. 141, ал. 8 и чл. 142 от Търговския закон  Съгласие за приемане на управление и спесимен от подписа на управителя, заверени от нотариус Необходимите документи за ЕООД:  Вместо дружествен договор, се прилага Учредителен Акт  Вместо Протокол от Общото събрание, се прилага учредителен протокол Ние можем да помогнем със счетоводни услуги в гр. Бургас. По-бързо и лесно счетоводните услуги могат да се проведат и онлайн. Важно е да се знае, че онлайн регистрацията на фирма ще ви спести много време и средства (таксите са два пъти по-ниски). Онлайн регистрацията се извършва чрез електронен подпис и пълномощно до счетоводната къща “АКТИВИ ОДИТ КОНСУЛТ” в Бургас или адвокат, който да подаде документите. Успех.