ЗА ОТЛИЧНАТА РАБОТА НА ВАШАТА ФИРМА – ТРЯБВА ВИ ИЗРЯДНО ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО

ЗА ОТЛИЧНАТА РАБОТА НА ВАШАТА ФИРМА – ТРЯБВА ВИ ИЗРЯДНО ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО

Процедурата по годишно приключване играе съществена роля за осигуряване на гладкото и ефективно функциониране на предприятията.

Годишното счетоводно приключване – това е финализиране на отчитането на работата на фирмата през изминалата финансова година. За период от една година бизнесът прави равносметка на резултатите и поставя бъдещи цели за управление на икономическата си дейност. Установява се и разминаването между предвидените и реални резултати. Стандартно годишното счетоводно приключване представлява изготвяне на финансов отчет към края на годината и оформяна на счетоводен баланс за същия период. С други думи – обобщение на финансовия резултат от дейността на предприятието. Обикновено отчетът включва – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, за собствения капитал, справка за ценните книжа, справка за дълготрайните активи, справка за финансовите резултати, справка за приходите и разходите от лихви, справка за отсрочените данъчни активи, справка за участия в капиталите на други предприятия, справка за вземанията, задълженията и провизиите. Ако бъдат разкрити разминавания, те могат да бъдат използване за промяна в стратегията за следващия бизнес-период.

Препоръчваме Ви да се насочите към добри професионалисти, защото годишното счетоводно приключване е отговорна и огромна по обем работа. Ние предлагаме съдействие за годишното счетоводно приключване на фирми за град Бургас. Извършваме задълбочена подготовка на работата на фирмата с цел коректно и навременно годишно приключване. Събираме цялата нужна информация, включително оправдателни документи като фактури, товарителници, договори, банкови извлечения и др. Нашият съвет е да започнете процесът поне един месец предварително, за да има време за всички необходими операции и регистрации. Документите за подаване на финансов отчет и годишен доклад за дейността са многобройни и затова препоръчваме да се доверите на работата на професионалистите. Изпращането на финансовия отчет и останалите документи не може да бъде осъществено по пощата. По електронен път могат да публикуват годишни отчети и съставителите (счетоводителят, изготвил и подписал годишният отчет), както и адвокати, като за целта те трябва да са изрично упълномощени и да притежават електронен подпис.

ИЗГОТВЯНА НА ГДД

След годишния финансов отчет идва ред на подаване на годишната данъчна декларация по ЗКПО. Изготвянето ГДД обобщава всички операции за годината на клиента и неговото състояние, направено през нея. Ние ще Ви помогнем с данъчните преобразувания, сделките със свързани лица, представителните разходи, авансовите вноски и провизиите. Познаването на бизнеса е от съществено значение за изготвянето на данъчна декларация. Ние предлагаме задълбочен и подробен анализ, както и пълно осведомяване на клиента за всички процедури и изчисления. Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за юридически лица е 30-ти юни на годината, следваща годината на подаване. ГДД трябва да бъде подадена в данъчните служби в законово определените срокове и да съдържа коректна информация, за да бъдат избегнати

глоби за закъснение и невярно съдържание. Всички декларации на физически и юридически лица се подават по електронен път. При наличие на констатирана грешка в ГДД – от НАП дават шанс на всички лица – физически и юридически – да коригират своите декларации и да подадат ГДД до 30-ти септември на същата година на подаване на декларацията.